Zákonné údaje

Editor:

IPSEN PHARMA s.r.o.

Olbrachtova 2006/9

140 00 Praha 4

DIČ: CZ07099321
www.ipsen.cz
SPOLEČNOST ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C VLOŽKA Č. 294625.

Vedoucí vydání:

p. Stéphane Simon

Hostitel webových stránek:
Amazon Web Services, Inc.
P.O. BOX 81226
Seattle, WA 98108-1226

Přečtěte si, prosím, pozorně tyto Všeobecné podmínky užívání, které stanovují podmínky užívání webových stránek Forlax®10g skupiny IPSEN. Prohlížením těchto webových stránek vyslovujete souhlas s těmito podmínkami. Jestliže s těmito Všeobecnými podmínkami užívání nesouhlasíte, opusťte, prosím, naše webové stránky.

IPSEN PHARMA si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky užívání, jakož i informace uvedené na internetových stránkách IPSEN PHARMA kdykoli a bez předchozího upozornění měnit.

Upozorňujeme vás na skutečnost, že je nutné, abyste se pravidelně seznamovali s těmito Všeobecnými podmínkami užívání v závislosti na datu poslední aktualizace, které je na stránkách uvedeno, abyste tak byli informováni o všech případných změnách, které mohla společnost IPSEN PHARMA v těchto podmínkách provést.

Účel webových stránek

Tyto webové stránky byly vytvořeny za účelem poskytnout vám všeobecné informace o funkční zácpě u dospělých a o léku Forlax®10g.

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou určené všem zájemcům a jsou poskytovány výhradně pro informační účely. Jejich záměrem v žádném případě není:

  • poskytovat lékařský názor;
  • stanovit diagnózu;
  • nahradit konzultaci u lékaře, názor či doporučení zdravotnického pracovníka.

Záruka

Informace a materiály prezentované na těchto webových stránkách nebo na jakýchkoli jiných stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné či předpokládané. Uživatel těchto webových stránek bere na vědomí, že informace uvedené na webových stránkách Forlax®10g používá na vlastní zodpovědnost. Z toho důvodu nenese IPSEN PHARMA žádnou zodpovědnost za škody či újmy všeho druhu, přímé či nepřímé, vzniklé zcela nebo částečně vlivem používání informací uvedených na těchto webových stránkách.

Přístup na webové stránky Forlax®10g a používání obsahu těchto stránek je zcela na vlastní riziko uživatele.

IPSEN PHARMA se snaží, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly stále aktuální. Nicméně IPSEN PHARMA nezaručuje úplnost ani přesnost uvedených informací.

Berete na vědomí (i), že je technicky nemožné, aby byly tyto webové stránky bez jakýchkoli nedostatků či závad a že IPSEN PHARMA se za to nemůže zaručit; (ii) že vzniklé nedostatky či závady mohou někdy zapříčinit dočasnou nedostupnost webových stránek; a že (iii) fungování těchto stránek může být ovlivněno událostmi a/nebo faktory, na které nemá IPSEN PHARMA žádný vliv, jako jsou například způsoby přenosu informací a komunikační prostředky mezi vámi a společností IPSEN PHARMA a mezi IPSEN PHARMA a jinými sítěmi.

IPSEN PHARMA a/nebo její dodavatelé mohou kdykoli změnit či přerušit, dočasně nebo trvale, celý obsah webových stránek nebo jeho část za účelem provádění údržby a/nebo provedení vylepšení a/nebo změn na webu. IPSEN PHARMA neodpovídá za změny, pozastavení nebo ukončení těchto webových stránek.

IPSEN PHARMA neručí za to, že výrobky a služby, které sama poskytuje a které jsou prezentovány na těchto webových stránkách, jsou k dispozici v zemi, ve které se právě nachází uživatel internetu ve chvíli, kdy si tyto webové stránky prohlíží.

IPSEN PHARMA rovněž neručí za (i) uvedení těchto výrobků a služeb na trh v této zemi (ii) ani za fakt, že tyto výrobky nebo služby uspokojí specifické potřeby, (iii) ani za to, že budou v souladu s právními či správními předpisy platnými v zemích, kde je bude uživatel internetu shánět.

Omezení odpovědnosti

Nečiňte žádná rozhodnutí, nepodnikejte žádné kroky jen na základě informací uvedených na těchto webových stránkách.

IPSEN PHARMA nemůže v žádném případě nést zodpovědnost:

  • za případné nepřesnosti či opomenutí v informacích dostupných na webových stránkách,
  • za jakékoli škody nebo újmy utrpěné jakoukoli osobou, plynoucí přímo či nepřímo z použití informací uvedených na těchto webových stránkách,
  • za jakékoli škody, přímé či nepřímé, bez ohledu na jejich příčinu, původ, povahu nebo důsledky (dokonce i kdyby byla agentura IPSEN PHARMA upozorněna na možnost takových škod, vyvolaných či vyplývajících z přístupu jakékoli osoby na webové stránky nebo z nemožnosti přístupu na webové stránky, z použití těchto nebo jiných webových stránek, které jsou s těmito spojeny, včetně jakéhokoli poškození nebo viru, který by mohl infikovat počítačové vybavení uživatele nebo jakékoli jiné zařízení, dále vyplývajících z naprostého spoléhání se na jakékoli informace pocházející přímo či nepřímo z těchto webových stránek, a zejména za jakékoli provozní, finanční nebo obchodní ztráty nebo za ztrátu programů nebo údajů v jakémkoli informačním systému, a to i v případě, že by byla společnost IPSEN PHARMA na možnost vzniku takovýchto škod upozorněna).

Duševní vlastnictví

Dokumenty prezentované na webových stránkách Forlax®10g, stejně jako další součásti vytvořené pro tento web, jsou výhradním vlastnictvím společnosti IPSEN PHARMA nebo třetích osob, kteří mají povolení od IPSEN PHARMA je citovat.

Proto jsou všechny obrázky a texty prezentované na těchto webových stránkách, všechna jména výrobků a další značky zde citované výhradním vlastnictvím společnosti IPSEN PHARMA nebo jejich dceřiných společností, nebo jí jsou propůjčeny formou licence a mohou být použity pouze v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Jakmile poskytnete souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami užívání, budete si moci stahovat, zobrazovat nebo tisknout informace uvedené na těchto webových stránkách čistě pro vaše osobní a soukromé účely, pro nekomerční účely, a to pod podmínkou, že nebudete měnit nebo upravovat údaje, na které se vztahují autorská práva, práva ochranné známky nebo další vlastnická práva, a pod podmínkou, že na každé úplné či částečné kopii, která bude vyhotovena na základě obsahu těchto webových stránek, reprodukujete následující stanovisko v souladu s autorskými právy: „Copyright © 2016. IPSEN PHARMA – Všechna práva vyhrazena“.

Jakékoli jiné použití než je uvedeno výše, bez předchozího písemného souhlasu společnosti IPSEN PHARMA, je přísně zakázáno a představuje porušení autorského práva. IPSEN PHARMA vám poskytuje pouze práva k užívání, jak je upřesněno výše, neposkytuje vám žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví, k průmyslovému vlastnictví ani know-how, jejichž je majitelem a která sama užívá.

IPSEN PHARMA nebo její dceřiné společnosti si vyhrazují právo bránit se soudně proti jakémukoli porušení jejich práv k duševnímu vlastnictví.

Informace od třetích osob

Webové stránky Forlax®10g obsahují rovněž informace od třetích osob, se souhlasem těchto třetích osob, a odkazy na jiné webové stránky. IPSEN PHARMA se snaží odkazovat pouze na webové stránky, které jsou v souladu s platnými zákony.

Tyto informace a odkazy vám jsou poskytovány pro informaci a pro usnadnění hledání. Protože IPSEN PHARMA nemůže jakkoli kontrolovat informace od třetích osob, nebo informace publikované na webových stránkách třetích osob, neposkytuje ani žádnou záruku na tyto informace a webové stránky třetích osob a není zodpovědná za jejich obsah, který si budete prohlížet výhradně na vlastní zodpovědnost. IPSEN PHARMA si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah nebo odkaz, který bude považovat za nežádoucí, nebo bude-li vědět o existenci soudního sporu, který v souvislosti s tímto obsahem nebo odkazem probíhá. Webové stránky vám mohou poskytovat názory oslovených odborníků v dané oblasti, vztahující se k obsahu stránek nebo úryvky článků z časopisů a novin. Takovéto informace představují pouze názor osloveného odborníka nebo časopisu a novin a nejsou nutně názorem společnosti IPSEN: Společnost IPSEN nezodpovídá za správnost a úplnost informací a názorů uvedených v těchto materiálech resp. součástech webu.

Odkazy na jiné webové stránky nebo webové stránky třetích osob

Webové stránky Forlax®10g mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích osob. Tyto odkazy na jiné webové stránky jsou určeny pouze k usnadnění užívání našeho webu. V každém případě, a zejména kvůli nestálé povaze informací zveřejněných na internetu, IPSEN PHARMA nemůže kontrolovat povahu nebo obsah zdrojů, které uvádějí tyto externí zdroje, a tudíž nezodpovídá za používání ani případnou nedostupnost webových stránek třetích osob, za jejich obsah, reklamu a jiné materiály dostupné na těchto webových stránkách prostřednictvím přístupu přes webové stránky IPSEN PHARMA.

IPSEN PHARMA nemá možnost žádné kontroly nad obsahem těchto webových stránek třetích osob, které jsou tak zcela nezávislé na IPSEN PHARMA. Kromě toho skutečnost, že je na webových stránkách Forlax®10g uveden odkaz na webové stránky třetích osob, v žádném případě neznamená, že IPSEN PHARMA jakkoli schvaluje obsah těchto webových stránek i jeho následné využití.

Navíc je vaší povinností učinit nezbytná opatření, abyste se vyvarovali jakékoli kontaminace webu, zejména „virem či viry“ a/nebo jinými „parazity“.

Externí webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy směřující uživatele na webové stránky Forlax®10g. Takovýto odkaz neznamená žádnou spojitost mezi IPSEN PHARMA a webovými stránkami třetích osob. V každém případě IPSEN PHARMA nikterak nezodpovídá za případnou nedostupnost takovýchto webových stránek, přičemž IPSEN PHARMA nekontroluje, neschvaluje ani nezodpovídá za obsah, reklamu, výrobky nebo jiné materiály, resp. součásti dostupné na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek.

 

Kompetenční ustanovení

Webové stránky a jejich obsah se řídí francouzským právem a případné spory vzniklé v souvislosti s jejich provozováním budou podléhat jurisdikci francouzských soudů.